C.S.V. Alpha - Christelijke studentenvereniging (2024)

Lisa (22) is eerstejaars lid van studentenvereniging C.S.V. Alpha in Enschede. “Ik word uitgedaagd om na te denken over wat ik nou geloof, wat ik er moeilijk aan vind en hoe anderen me daarbij kunnen helpen. Ik vind het belangrijk om daar in mijn studententijd mee bezig te zijn.”

Over C.S.V. Alpha

“Aan het begin van het schooljaar kies je zelf een kring. Een paar kringleiders hebben thema’s voorbereid waaruit je kunt kiezen. Hierdoor bepaal je zelf op welke manier je je geloof wil verdiepen en vormgeven.

Ik zit bij een creatieve kring. Daar behandelen we thema’s bijvoorbeeld door een spel. We hebben een keer een poster gemaakt om het geloof mee te promoten. Ook hebben we een keer psalmen bestudeerd om vervolgens onze eigen psalmen te schrijven. Er zijn heel veel verschillende soorten kringen, bijvoorbeeld kringen waarbij je je het hele jaar op één Bijbelboek focust. Er is ook een maatschappelijke kring, waarbij je een link legt met thema’s die nu veel in de wereld spelen. De kringavonden zijn om de week op dinsdag. Na afloop kan je nog even met je kring borrelen.

Met je kring ga je ook op kringweekend. Mijn kring is een paar maanden geleden naar Antwerpen geweest. We hebben geschaatst, biertjes gedronken, door de stad gewandeld, rondgekeken op de kerstmarkt en zondag zijn we na een ochtendwandeling weer terug naar huis gegaan. Wat je in een kringweekend doet, ligt er helemaal aan wat jouw kring graag wil.

Op donderdagen is elke week wat anders te doen. Soms behandelen we wat serieuzere thema’s. We nodigen gastsprekers uit, soms zijn er mensen uit de vereniging zelf die iets komen vertellen. We houden ook sing-ins en ledenvergaderingen, maar ook feestjes, boswandelingen en andere leuke activiteiten. De verschillende disputen hebben nog een paar extra activiteiten per maand.”

C.S.V. Alpha - Christelijke studentenvereniging (1)

Geloofsverdieping

“Na de introductieweek in Enschede houden studentenverenigingen hun open avonden. Ik wilde graag bij een christelijke vereniging, omdat ik het fijn vindom tijdens mijn studententijd met een vaste groep mensen mijn geloof vorm te geven en me erin te verdiepen. Ik ben bij verschillende verenigingen gaan kijken. Alpha sprak me het meest aan, ik vond de mensen en de structuur van de vereniging heel fijn. De leden hebben heel verschillende kijken op het geloof, daar komen goede gesprekken uit. Je wordt uitgedaagd bij het organiseren van en deelnemen aan activiteiten. Als christen vind ik het fijn om daarbij nog verdieping te vinden in mijn geloof. Zo denk je na over wat je nou gelooft, wat je er moeilijk aan vindt en hoe anderen je daarbij kunnen helpen. Ik vind het belangrijk om daar in mijn studententijd mee bezig te zijn. Daarnaast zijn er ook veel borrels en feestjes, er komt zoveel bij kijken.

VoorAlpha doe ik nu de promotiecomissie. Ik ga over onze social media en promo-acties. Op 20 juni hebben we een open avond, daar ben ik veel mee bezig. Daarna ga ik helpen met het organiseren van de intro-avonden.”

Fijne ervaringen

“Bij Alpha is heel veel ruimte voor het geloof, maar het is wel een echte studentenvereniging met veel leuke activiteiten, die ik ook heel waardevol vind voor een studententijd. Door Alpha heb ik ook een vaste groep vrienden. Ik heb een mama, een ouderejaars die ik als eerstejaars heb gekozen, zij helpt mij in mijn studententijd. Met haar heb ik pas nog geluncht.

Ik vind het leuk dat het gebouw waarin onze sociëteit zitgedeeld is met drie andere verenigingen. De leden van die verenigingen zijn welkom bij ons en andersom. Als er bij die verenigingen bijvoorbeeld drukke feestjes zijn, kunnen ze altijd bij ons langskomen om een tosti te eten en lekker te kletsen. Het bestuur van onze vereniging woont ook op de campus, je kan altijd bij ze langs om te lunchen.

Mijn kring is voor mij een hele fijne ervaring, ik word uitgedaagd om ludiek na te denken. Ik heb ook geholpen met het organiseren van het kerstdiner, dat was heel leuk. Ik kijk erg uit naar de zeilweek in de zomervakantie. Dat doet Alpha ieder jaar, een chill zeilweekje om met z’n allen uit te rusten van het drukke jaar.”

Kenmerken

Oprichtingsjaar:1980
Sociëteit:Flux - Gebouw van universiteit Twente, gedeeld met drie andere verenigingen
Leden:110
Zinsspreuk:Voor wie gelooft in een studententijd
Site: www.csvalpha.nl
Vaste avond:
Twee, om de dinsdag kring, elke donderdag activiteit en borrel
Eerste couplet verenigingslied:
Alpha voor jou, blijf ik in touw.
Zonder jou geen verder gaan.
Onder jouw ster, durf ik het wel,
Jij geeft zin aan mijn bestaan.
Jij mijn vriendschap, jij mijn vorming,
Ja, jij bent mijn v’rantwoord’lijkheid.
Alpha aan jou, blijf ik steeds trouw.
Drievoudig snoer in eeuwigheid.

C.S.V. Alpha - Christelijke studentenvereniging (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 6269

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.